Archiv autora: admin

Je možné reklamovat použité zboží zakoupené přes internet?

[2 minuty čtení] Při reklamacích použitého zboží hraje roli, zda je prodávající podnikatel, který prodává za dosažením zisku, nebo soukromá osoba. Možnost nákup a prodeje použitého zboží přes internet je využívaný stále více. Existuje celá řada e-shopů, které jsou určeny právě pro tento druh prodeje. Co když se ale na takto zakoupené věci objeví vada? / číst více /

souběh nároků na náhradu mzdy

Zaměstnanec má od 2.4. doklad o PN. Na datum 3.4. si přinesl doklad od darování krve. Bude mít tedy souběh nároků na náhradu mzdy. Která z těchto náhrad má „přednost“ při vyplácení? Nebo se vyplácejí obě náhrady současně? / číst více /

Soukromý: Manažer Škody Transportation zůstal v lotyšské vazbě sám

Šest z původně sedmi podezřelých v korupčním skandálu kolem zakázek Rīgas satiksme, dopravního podniku v lotyšské Rize, skončilo loni v prosinci ve vazbě, mezi nimi šéf pobaltských operací Škody Transportation Vladislav Kozák. Pět už bylo propuštěno, většinou po zaplacení kauce až od výše 500 tisíc eur. Kozák za mřížemi zůstal jako poslední. / číst více /

Přidělování práce za trvání sporu o neplatnost výpovědi (04.04.2019)

I. Také tehdy, dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zák. práce, může zaměstnavatel zaměstnanci, který platnost rozvázání pracovního poměru neuznává a který trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, podle ustanovení § 69 odst. 1 zák. práce (ještě před skončením sporu o neplatnost výpovědi) znovu začít přidělovat práci podle pracovní smlouvy, aniž by to bez dalšího znamenalo neopodstatněnost uplatněného výpovědního důvodu.

II. Jestliže zaměstnavatel oznámí zaměstnanci před zahájením nebo za trvání sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru, že mu znovu bude v souladu s pracovní smlouvou až do vyřešení otázky platnosti rozvázání pracovního poměru ve sporu u soudu přidělovat práci, jsou naplněny předpoklady vyplývající z ustanovení § 69 zák. práce. Není přitom na zaměstnanci, aby hodnotil, zda zaměstnavatel, který jej vyzval k opětovnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, takovou práci skutečně má či nikoli.

Zaměstnavatelem přidělovaná práce se nepochybně musí pohybovat v rámci smluvně sjednaného druhu práce, ovšem nemusí jej zcela vyčerpat, nemusí tedy zahrnovat veškerou možnou pracovní činnost spadající do sjednaného druhu práce. Je-li tedy zaměstnanec zaměstnavatelem vyzván k pokračování ve výkonu práce podle pracovní smlouvy, je povinen nastoupit do práce a tuto práci v souladu s pracovní smlouvou a s ostatními pracovněprávními předpisy vykonávat, ledaže by mu v tom bránila důležitá osobní překážka v práci. Neomluvené zameškání práce v této době představuje porušení povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 862/2018, ze dne 16. 1. 2019 / číst více /

Úprava pracovního posudku z důvodu nesprávného hodnocení (04.04.2019)

I. Přiměřenou úpravu pracovního posudku lze požadovat jen v případě, je-li posudek nesprávný, zejména ve vztahu k uváděným skutečnostem, k hodnocení činnosti zaměstnance vztahující se k výkonu jeho práce, anebo hodnotí-li skutečnosti, které nemají vztah k výkonu práce zaměstnance. Je-li pracovní posudek z tohoto hlediska správný (zaměstnanec mu z hlediska jeho obsahu nevytýká žádnou nesprávnost), nelze žalobě na jeho úpravu v uvedeném smyslu vyhovět.

Pracovní posudek (jako celek) má sloužit zejména tomu, aby informoval potenciálního budoucího zaměstnavatele o skutečnostech uvedených v ustanovení § 314 odst. 1 větě druhé zák. práce. Zároveň platí, že jde o „hodnocení“ zaměstnance, a proto vždy obsahuje subjektivní názor zaměstnavatele na zaměstnance. Otázka, zda konkrétní hodnocení zaměstnance vyznívá jako „jednostranné negativní nahlížení“ na zaměstnance, znamená posouzení, zda údaje uvedené v pracovním posudku vycházejí z objektivních (prokazatelných) skutečností, tedy, zda lze prokázat pravdivost skutečností, o něž je hodnocení zaměstnavatele opřeno. Nelze-li v tomto směru závěrům, které zaměstnavatel učinil, ničeho vytknout, je otázka, zda jde o „jednostranné negativní nahlížení“ na zaměstnance, bezpředmětná. Vyznění hodnocení zaměstnance je totiž reflexí skutečností, z něhož vychází, a to, jak je dále posuzováno (negativní, pozitivní, zaujaté, objektivní apod.), je již nepodstatné, neboť vyjadřuje toliko další (nyní již jiné) hodnocení skutečností, jež byly podkladem pro hodnocení zaměstnavatele.

II. Protože v řízení o opravu nebo úpravu potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku se nejedná o řízení, které je možno zahájit i bez návrhu, ani o řízení, kdy z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání, může soud žalobci (zaměstnanci) přisoudit jen to, co bylo v žalobě uplatněno.

Domáhá-li se proto např. zaměstnanec vypuštění věty nebo celé části z potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku, může soud takové žalobě vyhovět zcela nebo zčásti anebo může žalobu zamítnout. Nemůže však nahradit napadené části jinou formulací. Obráceně platí, že domáhá-li se zaměstnanec nahrazení části (nebo celého) potvrzení o zaměstnání / číst více /

Zaměstnavatel krachuje a neplatí? Z úřadu práce můžete dostat přes 140 000 Kč

[7 minut čtení] K 1. květnu 2019 dochází k pravidelné valorizaci částky náhradní výplaty, kterou může dostat zaměstnanec od státu namísto od zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti. Podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele má zaměstnanec právo na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti, a to náhradní výplatou od úřadu práce. / číst více /

Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny. Jaké jsou termíny a sankce?

[3 minuty čtení] Jaké jsou termíny a lhůty pro podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění? Jaké jsou sankce, když termín prošvihnete? A co dělat, když se jen spletete? Přehledně a jednoduše všechny informace a data pro správné podání přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a vaši zdravotní pojišťovnu. / číst více /

Měknou berní úředníci? Argumentace poklesem zadržených odpočtů nedává smysl

[4 minuty čtení] [KOMENTÁŘ] Podle Lidových novin může za nižší výběr DPH v prvních měsících letošního roku i ztráta urputnosti berních úředníků. Skutečnost je však odlišná. Stejně tak není pravdou, že by soudy v několika případech vyhodnotily postup finanční správy jako příliš přísný. Soudy totiž ve skutečnosti v desítkách případů vyhodnotily postup finanční správy jako nezákonný. A podobně zavádějících tvrzení je v textu více. / číst více /

Hapruje vám ve firmě interní komunikace? Zvedněte zadek a běžte za lidmi osobně

[5 minut čtení] Je u vás ve firmě interní komunikace monolog, či dialog? Jak šíříte informace offline? Zkušení komunikátoři doporučují zvednout zadek ze židle a jít do terénu. Zapojte také manažery, kteří patří k nejdůležitějším informačním zdrojům. Neví snad, že mají komunikovat? Pak by se to měli naučit, než kvůli nim lidé odejdou. / číst více /

Ústavní soud odmítl ústavní stížnost Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje ve věci omluvy a finanční satisfakce za nucený transport zdravého novorozence po domácím porodu do nemocnice

Ústavní soud, Brno, TZ 37/2019

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) odmítl jako zjevně neopodstatněnou ústavní stížnost Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace, podanou proti rozsudkům Krajského soudu v Brně, Vrchního soudu v Olomouci a usnesení Nejvyššího soudu.

V řízení před obecnými soudy bylo rozhodováno o omluvě a finanční satisfakci pro matku (žalobkyni) a dítě (žalobce), jehož okamžitý převoz do nemocnice přikázal bez souhlasu rodičů lékař přivolaný po domácím porodu. Obecné soudy uložily stěžovatelce povinnost zaslat žalobkyni omluvný dopis a dále zaplatit žalobci i žalobkyni částku 50 000 Kč.

Ústavní soud posoudil argumentaci stěžovatelky, vyjádření účastníků, obsah napadených rozhodnutí a dalších listinných pokladů a dospěl k závěru, že jde o návrh zjevně neopodstatněný, a proto jej odmítl.

Pokud jde o polemiku stěžovatelky se skutkovými zjištěními, a především s jejich hodnocením, Ústavní soud ve své judikatuře konstantně zdůrazňuje, že není povolán k přehodnocování důkazů či výkladu podústavního práva. Ústavní soud v této souvislosti pouze zdůrazňuje, že při posuzování dané věci je rozumné poměřit otázku existence neoprávněného zásahu do soukromí postupem lékaře zdravotní záchranné služby, resp. otázku náhrady nemajetkové újmy za takový postup, s nejvýznamnějšími fakty, které v daném řízení vyšly najevo. Jde především o skutečnost, že nebylo shledáno nejen bezprostřední ohrožení dítěte na životě či zdraví, ale ani žádné jiné naléhavé důvody, pro které by dítě mělo být okamžitě i s matkou i přes její nesouhlas převezeno do porodnice. Naopak dítě bylo v době příchodu lékaře záchranné zdravotní služby zcela v pořádku, včetně jeho teploty a bylo u něj zjištěno nejvyšší možné tzv. Apgar skóre. Významná je také skutečnost, že matka neodmítala kontrolu v porodnici, ale odmítala se tam dostavit ihned a snažila se o domluvu v tom smyslu, že přijde během několika hodin, posléze do jedné hodiny.

Na straně druhé stěžovatelce se nepodařilo (a to i přesto, že věc byla / číst více /

Prodej Limonád

Dobrý den, chtěla bych prodávat vlastní domací limonády ve stánku (koupaliště, parky)
Tak jsem se chtěla zeptat zda stačí volná živnost a co je potřeba k vyřízení.
Děkuji / číst více /

Častá chyba při platbě doplatku na sociální: Máte správný variabilní symbol?

[1 minuta čtení] Při bezhotovostní platbě případného doplatku na sociální pojištění je třeba vyplnit správný variabilní symbol. O jaký údaj se přesně jedná? Zatímco při bezhotovostní platbě případného nedoplatku na zdravotní pojištění poplatník uvádí jako variabilní symbol rodné číslo, u sociálního pojištění je to o něco komplikovanější. / číst více /

Jak na přehled a uhrazení doplatku pojistného při změně pojišťovny během roku?

[3 minuty čtení] Pokud OSVČ během roku změnila zdravotní pojišťovnu, má v souvislosti s podáním přehledů o příjmech a výdajích o něco více povinností. Podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je osoba samostatně výdělečně činná povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, podat přehled zdravotní pojišťovně. / číst více /

Náklady spojené se správou jednotky po prohlášení konkursu (03.04.2019)

Insolvenční správce, na nějž přešlo prohlášením konkursu dispoziční oprávnění k majetkové podstatě, má také povinnost plnit zákonné povinnosti související s majetkovou podstatou. Náleží-li do majetkové podstaty jednotka podle zákona o vlastnictví bytů (podle právní úpravy účinné do 31. prosince 2013) nebo jednotka podle občanského zákoníku (podle právní úpravy účinné od 1. ledna 2014), je na insolvenčním správci, aby plnil zákonné povinnosti vázané na vlastnictví jednotky, tedy také povinnost podílet se na správě domu, v němž je jednotka umístěna.

Nejsou-li v době po prohlášení konkursu na majetek vlastníka jednotky řádně hrazeny náklady spojené s její správou, je společenství vlastníků jednotek oprávněno uplatňovat takto vzniklou pohledávku vůči insolvenčnímu správci dlužníka jako osobě s dispozičním oprávněním. Jde o pohledávku za majetkovou podstatou podle § 168 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona bez ohledu na to, zda a kdo jednotku užívá.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 ICdo 97/2016, ze dne 31. 10. 2018 / číst více /