Archiv pro rubriku: ostatní

VS: Provozovny insolvenčního správce (06.11.2014)

Skutečnost, že insolvenční správce zřídil více než čtyři provozovny ve smyslu § 5a odst. 4 zákona č. 312/2006 Sb., není sama o sobě důvodem pro zproštění insolvenčního správce funkce dle ust. § 32 zákona č. 182/2006 Sb. Výkon činnosti insolvenčního správce není podmíněn osobní přítomností insolvenčního správce v sídle a v každé provozovně po celou dobu úředních hodin.

podle rozsudku Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2VSOL 540/2014, ze dne 27. 6. 2014 / číst více /

MS: Návrh na zastavení exekuce dle čl. II. bodu 4 zák. č. 396/12 Sb. (06.11.2014)

Návrh na zastavení exekuce, učiněný oprávněným podle čl. II. bodu 4 zák. č. 396/2012 Sb. před faktickým předáním spisu soudnímu exekutorovi, je z pohledu běhu lhůty, uvedené v tomto ustanovení, návrhem včas podaným a jeho účinky zůstávají po předání spisu zachovány.

podle usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 20Co 300/2014, ze dne 8. 7. 2014 / číst více /

ÚS: Zákonná vyživovací povinnost rodičů vůči studujícímu dítěti (31.10.2014)

V případě rozhodování obecných soudů o vyživovací povinnosti je třeba přihlížet i k věku dítěte. Jakkoliv platí, že dosažení zletilosti dítěte nemá pro trvání vyživovací povinnosti hmotněprávní význam, je odlišná situace u nezletilého dítěte, které je s ohledem na stupeň svého fyzického a psychického vývoje a i podle právní úpravy zcela či převážně odkázáno na svoje rodiče, a dítěte zletilého, u něhož lze očekávat, že bude vyvíjet přiměřené úsilí směřující k tomu, aby se uživilo samo, nevyskytnou-li se samozřejmě okolnosti, které tomu zcela nebo částečně brání.

Touto okolností může být i studium zletilého dítěte na střední škole. V tomto případě se však obecné soudy musí pečlivě zabývat konkrétními okolnostmi každého případu a zejména účelností tohoto studia. Toto studium by totiž mělo sloužit k prohlubování předchozího vzdělání, na které zpravidla navazuje, resp. mělo by vést k lepším budoucím vyhlídkám na získávání prostředků pro své životní potřeby prací. Může samozřejmě nastat i případ, kdy toto další studium na studium předchozí přímo navazovat nebude, nicméně z konkrétních okolností bude zřejmé, že i tak je třeba preferovat zájem na zvýšení kvalifikace dítěte. Nemělo by však určitě jít o studium samoúčelné, kterým by si vyživovaná osoba pouze „prodlužovala mládí“.

V konkrétním případě, kdy se nejedná o navazující studium, je tak třeba vážit, zda skutečně jde o racionální přípravu na budoucí povolání (tzn. např., zda na trhu práce je v daném regionu větší šance uplatnění pro absolventy dané střední školy než pro vyučené osoby); jaké byly důvody, aby zletilé dítě studovalo placenou soukromou střední školu a nikoliv podobně zaměřenou střední školu veřejnou (bezplatnou); zda aktuálně studovaná škola má odpovídající kvalitu (např. z hlediska uplatnění absolventů) a v neposlední řadě i to, zda se tomuto studiu věnuje s dostatečnou péčí, tedy zda nedosahuje nepřiměřeného množství absencí (rozumně vysvětlitelných a doložených) a zda dosažené studijní výsledky potvrzují jeho skutečný / číst více /

ÚS: Výklad smlouvy; ústavněprávní přezkum přípustnosti dovolání (31.10.2014)

1. Při výkladu právních úkonů je nutno přihlížet k tomu, že jejich autoři, často laici, nejsou schopni ve smluvním textu dohodnout podstatu závazku pomocí pregnantní terminologie. Právní formalismus orgánů veřejné moci a jimi vznášené přehnané nároky na formulaci smlouvy proto nelze z ústavněprávního hlediska akceptovat, neboť evidentně zasahují do smluvní svobody občana, vyplývající z principu priority občana nad státem, jak je upraven v čl. 1 Ústavy a z principu smluvní volnosti (čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 Listiny). Jedním ze základních principů výkladu smluv je proto přednost výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy, před takovým výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá, jsou-li samozřejmě oba tyto výklady možné.

2. Pokud je ve smlouvě o smlouvě budoucí uvedeno, že kupní smlouva bude uzavřena „po vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům náležejícím k obytnému domu“, nelze tuto formulaci považovat za natolik neurčitou, že by založila absolutní neplatnost této smlouvy podle § 39 občanského zákoníku (výraz „po“ podle obecných soudů stanovoval začátek běhu lhůty, avšak nikoli její konec). Z celkových okolností případu je totiž zřejmé, že smluvními stranami dohodnutá a definovaná lhůta byla v době uzavření smlouvy srozumitelná, jasná a přijatelná oběma účastníkům řízení, o čemž ostatně dostatečně vypovídá i to, že teprve poté, co nastala tato dohodnutá podmínka, stěžovatel (a potažmo i vedlejší účastník s dalšími osobami, se kterými uzavřel podobnou smlouvu) usiloval o uzavření hlavní kupní smlouvy.

3. Není správný názor, že Ústavní soud nemůže přezkoumávat rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se přípustnosti dovolání. Formalistické odmítnutí dovolání z důvodu absence zásadního právního významu za souběžného porušení základních práv a svobod totiž nelze považovat za ústavně souladné, neboť je též věcí Nejvyššího soudu zabývat se otázkou, zda nedošlo k porušení základních práv a svobod stěžovatele (dovolatele). Podle čl. 4 Ústavy jsou obecné soudy zavázány k ochraně základních práv a svobod, přičemž se nemohou / číst více /

ÚS: Svévolné zbavení státního občanství (31.10.2014)

I. Pojem „státní občanství“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 Ústavy zahrnuje nejen skutečné státní občanství (tedy situace, kdy osobě svědčí některý státoobčanský titul), ale i funkcionální státní občanství.

II. Funkcionální občanství je faktická situace, kdy Česká republika s někým jedná jako se svým občanem, ačkoliv dotčená osoba státním občanem být nemusí. Toto funkcionální státní občanství může být založeno buď výslovně právním předpisem (např. § 2 odst. 2 ústavního dekretu č. 33/1945 Sb.) anebo na fakticitě, tj. na dlouhodobém nakládání s danou osobou jako s občanem, která požívá ochrany ve smyslu čl. 12 odst. 2 Ústavy ve spojení s čl. 1 odst. 1 Ústavy.

III. Vzhledem ke statusovému charakteru a výjimečnému ústavněprávnímu významu státního občanství jsou správní soudy v případech, kdy hrozí zásah do práva chráněného čl. 12 odst. 2 Ústavy, povinny přezkoumávat i nové právní námitky žalobce, které nebyly uplatněny v předchozím řízení, pokud tyto námitky mají oporu ve skutkovém stavu zjištěném v předcházejícím řízení.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 2486/13, ze dne 1. 10. 2014 / číst více /

ÚS: Účelnost nákladů vynaložených na právní zastoupení advokáta (31.10.2014)

Analytická právní věta

Pokud ústavně zaručené právo na právní pomoc obsahuje právo účastníka řízení rozhodnout se, zda se nechá zastoupit, je omezení náhrady nákladů právního zastoupení podle § 142 občanského soudního řádu s poukazem na to, že účastník řízení je advokát, tudíž má odlišné postavení, v rozporu s rovností účastníků řízení podle čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, právem na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny a právem na právní pomoc podle čl. 37 odst. 2 Listiny.

PRÁVNÍ VĚTY

I přes jednoduchost a relativní bagatelnost projednávané věci Ústavní soud konstatuje, že právo na právní pomoc je garantováno všem bez ohledu na stupeň dosaženého vzdělání (čl. 37 odst. 2 Listiny). Pokud obecný soud neúčelnost vynaložených nákladů spočívajících v odměně za právní zastoupení odůvodnil pouze skutečností, že je žalobce sám advokátem s generální právní praxí a mohl tak žalobu i účast u jednání obsáhnout sám, dopustil se tak výkladu porušujícího právo na spravedlivý proces, jakož i právo na právní pomoc.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV.ÚS 1674/14, ze dne 23. 9. 2014 / číst více /

ÚS: Odkladný účinek správní žaloby v řízení o udělení azylu (31.10.2014)

Správní soudy musí při přezkumu rozhodnutí správního orgánu, kterým byl určen státem příslušným k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu jiný členský stát Evropské unie a na jehož základě má dojít k přemístění žadatele o azyl do tohoto členského státu, vždy zvažovat nejen vnitrostátní právní úpravu, nýbrž také to, zda v uvedeném členském státě, do kterého má být žadatel přemístěn, nedochází k výše uvedeným systematickým nedostatkům ve smyslu čl. 3 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (dále jen „nařízení Dublin III“). Tato povinnost se přitom promítá jak do rozhodování o předmětu žaloby, tak do rozhodování o tom, zda jí má být podle § 73 odst. 2 soudního řádu správního přiznán odkladný účinek. Jeho nepřiznání by totiž mohlo mít za následek, že dojde k přemístění stěžovatele na základě vykonatelného rozhodnutí Ministerstva vnitra, ačkoliv posléze soud uzná, že situace v určitém členském státě s ohledem na čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) takovéto přemístění neumožňuje. Tím není řečeno, že odkladný účinek má být přiznán vždy, například i v případech, kdy takováto obava zjevně neobstojí. Jestliže ale takováto zjevnost chybí, pak nelze považovat za dostatečný argument pro nepřiznání odkladného účinku pouhou skutečnost, že k přemístění má dojít do jiné členské země Evropské unie, která je povinna v souladu s nařízením Dublin III posoudit žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany v meritu věci, objektivně a nestranně, v souladu se základními zárukami a zásadami azylového práva. Takovéto rozhodnutí by neobstálo z hlediska požadavku náležitého odůvodnění, jenž vyplývá z čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy.

podle / číst více /

ÚS: Dokazování platnosti nájemní smlouvy dle zák. č. 116/1990 Sb. (31.10.2014)

I. V posuzované věci, na rozdíl od nálezu sp. zn. I. ÚS 2541/09, nelze ztrátu rozhodujícího dokladu (žádost obecního úřadu o udělení souhlasu k pronájmu nebytových prostor podle § 3 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb., v tehdy účinném znění) přičíst pochybení obecního úřadu, neboť archiválie příslušného odboru byly skartovány po deseti letech, přičemž ani stěžovatelé ve své stížnosti netvrdí, že by se tak stalo v rozporu s příslušnými právními předpisy.

II. Ani v případě, kdyby vedlejší účastnice v řízení námitku absolutní neplatnosti nájemní smlouvy nevznesla, musel by se soud touto otázkou zabývat, neboť k absolutní neplatnosti právního úkonu je soud povinen přihlédnout sám z úřední povinnosti.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 3012/13, ze dne 25. 9. 2014 / číst více /

KS: Započtení proti nároku klienta ze smlouvy o úschově (24.10.2014)

Kompenzační námitka, kterou uplatňuje advokát vůči svému klientovi pohledávku na zaplacení poskytnuté právní služby, proti požadavku klienta na vyplacení částky uložené u advokáta do správy (§ 56a z.č. 85/1996 Sb.), je absolutně neplatným právním úkonem z důvodu obcházení zákona ve smyslu ust. § 39, § 56a zákona č. 85/1996 Sb. a potažmo dle článku 2 odst. 5 stavovského předpisu, tj. usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky.

podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 69Co 178/2014, ze dne 19. 6. 2014 / číst více /

Připravované změny OSŘ a EŘ (22.09.2014)

Vláda na svém dnešním zasedání schválila návrh Ministerstva spravedlnosti na změnu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Nová úprava by měla přispět ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, a to v oblasti společného jmění manželů a náhrady nákladů řízení. / číst více /