Soukromý: Mladší dítko investorů Nejedlého a Stuchlíka už rozpůjčovalo přes dvě miliardy

Od prvního prosince začne platit novela zákona regulujícího nebankovní půjčky. Nově musí půjčovatelé disponovat základním kapitálem nejméně 20 milionů korun a zároveň jej průběžně držet minimálně na úrovni pěti procent objemu úvěrů. Povinná bude také licence od České národní banky. Mezi firmami, které o ni žádají, je Fair Credit, za nímž stojí zakladatelé Fincentra Martin Nejedlý a Petr Stuchlík. / číst více /

Odměna designérům, kteří nejsou OSVČ

Dobrý den, zakládám firmičku, která dělá designový nábytek, jsem OSVČ. Na navrhování jsem si pozval studenty designu ale nejsou OSVČ a ani je nechci zaměstnávat, jsme domluvení na určitém procentu z prodaného kusu, který navrhli.
Otázka zní: jakým způsobem je vyplácet, jak to provést v účetnictví (1 za rok), popřípadě jaká smlouva by měla být uzavřena.
Děkuji Zdeněk / číst více /

[ZPRÁVY Z TRHŮ] Neochota Iráku omezit produkci posílá ceny ropy k 50 USD/barel

Cena ropy Brent se včera poprvé od začátku října ponořila pod 50 USD/barel. Hlavním důvodem patrně je, že plánovaná dohoda OPECu na omezení produkce ropy dostala tento týden povážlivé trhliny. Cena ropy Brent se včera poprvé od začátku října ponořila pod 50 USD/barel. Hlavním důvodem patrně je, že plánovaná dohoda OPECu na omezení produkce ropy, ke které má dojít ve Vídni na konci listopadu, dostala tento týden povážlivé trhliny. Druhý největší producent ropy v rámci kartelu – Irák – se proti zářijové dohodě vcelku explicitně vymezil. Nejen, že se nechce podílet na omezení produkce ropy, ale dokonce má v plánu její navyšování (prý potřebuje prostředky na boj s Islámským státem). / číst více /

[ZPRÁVY Z TRHŮ] Růst britského HDP ve třetím čtvrtletí zpomalil

První údaje o britském HDP po referendu o vystoupení z EU by měly ukázat na zpomalení ostrovní ekonomiky. První údaje o britském HDP po referendu o vystoupení z EU by měly ukázat na zpomalení ostrovní ekonomiky. Měnová zásoba v eurozóně roste a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech zřejmě vykáží slabý výsledek. Další posilování dolaru si tak i dnes dá ještě oddych. / číst více /

Přehled jednání Ústavního soudu pro 45. týden roku 2016

II. senát – veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.10.2016 09:00 do: 31.10.2016 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: I. ÚS 1261/15
Jednací místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David CSc.
Návrh na přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 2. 2015 č. j. 54 Co 363/2014-49
Stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces, kontradiktornost řízení, fikce uznání nároku
Označení navrhovatelů: H. B.
Typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti

Rozsudkem pro uznání Obvodního soudu pro Prahu 4 bylo rozhodnuto o změně vyživovací povinnosti stěžovatelky vůči žalobci – zletilému synovi – tak, že se vyživovací povinnost stanovená předešlým rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 mění tak, že matka je povinna platit výživné (dosud stanovené částkou 1 800 Kč) žalobci ve výši 25 000 Kč vždy do každého desátého dne v měsíci počínaje 1. 8. 2012. Soud žalovanou již předtím vyzval, aby se ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení písemně vyjádřila k žalobě, která jí byla zároveň doručena. Zároveň soud žalovanou uvedeným usnesením poučil o následcích nesplnění této výzvy – soud bude mít za to, že nárok, který je proti ní žalobou uplatňován, uznává, a proto ve věci samé rozhodne rozsudkem pro uznání. Následně bylo usnesení doručeno žalované do vlastních rukou, ta se však ve lhůtě k žalobě nevyjádřila. Soud proto rozhodl rozsudkem pro uznání. Stěžovatelka podala proti rozsudku odvolání. Namítla, že se nemohla vyjádřit k předmětné výzvě vzhledem k hospitalizaci v denním psychoterapeutickém sanatoriu a uvedla, že žaloba na zvýšení výživného neobsahuje skutková tvrzení o poměrech otce ani matky a též žádné tvrzení o výdělkových schopnostech otce. Městský soud potvrdil rozsudek soudu I. stupně.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti tvrdila, že v důsledku postupu obecných soudů jí nebyla dána možnost, aby se osobně projednání věci zúčastnila a vyjádřila k tvrzením žalobce i k případným / číst více /

Re:Vodné a stočné

Dobrý den,

to jsou základy účetnictví :

FD : 502 / 321

Zálohy – úhrada na BÚ : 314 / 221

FD plátce DPH s odpočtem zálohy :

502 / 321 ( FD energie )
-314 / 321 ( odpočet zálohy , nebo daň. dokladu ze záloh, účtováno záporně )
343 / 321 ( DPH nárok )

Na konci roku ( tvorba dohadné položky pasivní v interních dokladech, na nevyúčtované zaplacené energie )

502/ 389

zúčtování dohadné položky na FA s odpočtem záloh :

389/321 ( DP na FD )
-314/321 ( odpočet zálohy, nebo daň. dokladu ze zálohy, účtováno záporně )
343 / 321 ( DPH nárok ) / číst více /

Předběžná činnost jako provozní činnost ve smyslu § 420a odst. 1 obč. zák. (27.10.2016)

Za provozní činnost se ve smyslu § 420a odst. 1 obč. zák. považuje i činnost, která bezprostředně, objektivně a fakticky předchází či navazuje na činnost hlavní.

Jestliže je učiněn skutkový závěr, že příčinou škody byla činnost předběžná, může být ve smyslu § 420a obč. zák. odpovědný pouze ten, kdo předběžnou činnost přímo vykonával (provozovatel) nebo kdo provedení činnosti smluvně zadal. V případě odlišnosti subjektů, které vykonávají činnost hlavní a předběžnou, tak nemůže být odpovědný ten, kdo se na předběžné činnosti jako příčině škody vůbec nepodílel.

podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 4873/2015, ze dne 1. 8. 2016 / číst více /

Zákaz vymáhat pohledávku cestou veřejné nedobrovolné dražby (27.10.2016)

Veřejnou dražbou je jen takové jednání, které je veřejné, které se koná na základě návrhu navrhovatele (na podkladě smlouvy o provedení dražby uzavřené mezi navrhovatelem a dražebníkem), které se uskutečňuje na předem určeném místě, jehož smyslem (účelem) je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob, které se dostavily za účelem činit podání, s výzvou činit nabídky a které je ukončeno buď udělením příklepu tomu, kdo za stanovených podmínek učinil nejvyšší podání, nebo tím, že nebylo učiněno ani nejnižší podání, a jen jestliže bylo provedeno osobou, která má k provádění dražeb příslušné živnostenské oprávnění. Jde-li o veřejnou nedobrovolnou dražbu, musí být rovněž řádně doloženo, že navrhovatelem dražby je dražební věřitel, který je legitimován požadovat uspokojení své pohledávky z výtěžku dražby. Jednání, které by neodpovídalo všem uvedeným požadavkům, nelze považovat za veřejnou nedobrovolnou dražbou; i kdyby nebylo napadeno žalobou o neplatnost veřejné nedobrovolné dražby nebo kdyby jí nebylo pravomocným soudním rozhodnutím vyhověno, nepožívá jeho výsledek žádné právní ochrany. V občanském soudním řízení, v němž jeho účastník uvádí, že své vlastnické nebo jiné právo získal vydražením ve veřejné dobrovolné dražbě, vydražitel tvrdí a prokazuje všechny skutečnosti o tom, že vskutku šlo o veřejnou nedobrovolnou dražbu.

Při veřejné nedobrovolné dražbě tak má navrhovatel dražby postavení dražebního věřitele (oprávnění požadovat uhrazení své pohledávky z výtěžku dražby) pouze tehdy, jestliže mu nebrání ve vymáhání pohledávky cestou veřejné nedobrovolné dražby rozhodnutí soudu nebo jiný úřední zákaz. V případě, že při dokládání postavení dražebního věřitele byla zachována běžná (obvyklá) opatrnost, kterou lze s ohledem na okolnosti a povahu případu požadovat (očekávat) při uzavírání smlouvy o provedení dražby, je třeba pokládat oprávnění navrhovatele dražby požadovat uhrazení své pohledávky z výtěžku dražby za doložené, i kdyby se (později) ukázalo, že mu vymáhaná pohledávka nesvědčila nebo že mu bylo zakázáno požadovat / číst více /

Zhoršení zástavy na újmu zástavního věřitele (27.10.2016)

Na újmu zástavního věřitele se zástava ve smyslu § 151e odst. 2 obč. zák. ve znění do 31. 3. 2000 zhorší tehdy, jestliže nebude možné při jejím zpeněžení dosáhnout takový výtěžek, který bylo možné očekávat při zřízení zástavního práva a který současně nebude postačovat k plné úhradě zajištěné pohledávky s příslušenstvím, popřípadě k úhradě zajištěné pohledávky s příslušenstvím ve sjednaném rozsahu. Na újmu zástavního věřitele se může zástava zhoršit nejen faktickými činy zástavního dlužníka (tj. tím, že zástavu například poškodí, zničí nebo učiní neupotřebitelnou), ale i v důsledku právních úkonů (právního jednání) zástavního dlužníka týkajících se zástavy.

Učinil-li zástavní dlužník právní úkon týkající se zástavy, který vedl – proto, že zhoršuje zástavu na újmu zástavního věřitele – ve svých důsledcích ke snížení (zmenšení) majetku samotného vlastníka zástavy, nelze – s ohledem na obsah vlastnických práv zástavního dlužníka a funkcím a účelu zástavního práva – úspěšně dovozovat, že by takový právní úkon odporoval svým obsahem nebo účelem zákonu nebo zákon obcházel anebo se příčil dobrým mravům. Následkem porušení povinnosti uložené v ustanovení § 151e odst. 2 obč. zák. tak není neplatnost právního úkonu.

Způsobil-li zástavní dlužník zhoršení zástavy na újmu věřitele (snížení nebo ztrátu ceny zástavy), porušil tím svou právní povinnost; jestliže tak učinil zaviněně, odpovídá za škodu, která zástavnímu věřiteli vznikla v důsledku toho, že při zpeněžení zástavy nebyl dosažen takový výtěžek, který by – kdyby nedošlo k zaviněnému protiprávnímu jednání zástavního dlužníka – bylo možné očekávat, jestliže z dosaženého výtěžku nebyla plně uspokojena zajištěná pohledávka s příslušenstvím. Odpovědnost za škodu v takovém případě vzniká bez ohledu na to, zda zástavní věřitel využil práva postupovat podle ustanovení § 151e odst. 3 obč. zák.

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 5163/2015, ze dne 9. 8. 2016 / číst více /

Čekáte na plánovanou operaci? Nesmí vám dát výpověď

Od podání návrhu na ústavní ošetřování až do dne jeho ukončení vás nesmí z práce propustit. To platí, i když jste si zdravotnické zařízení sami vybrali a na termín hospitalizace jen čekáte. Dopisem ze dne 26.10.2011 zaměstnavatel sdělil zaměstnanci, že mu dává výpověď z pracovního poměru podle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce, neboť podle rozhodnutí vedení společnosti ze dne 20.9.2011 dochází k nadbytečnosti pracovního místa z důvodu organizační změny platné k 31.12.2011. Zaměstnanec se domáhal žalobou, aby bylo určeno, že uvedená výpověď z pracovního poměru je neplatná. Žalobu odůvodnil zejména tím, že již dne 28.4.2011 předložil žalovanému zaměstnavateli listinu z Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie z Vysokého nad Jizerou, že od 2.11.2011 bude v tomto ústavu přijat za účelem operace ruky. Uvedeného dne byl také přijat, z ústavního léčení byl propuštěn dne 5.11.2011 a jeho pracovní neschopnost trvala do 19.2.2012. Protože byl podle ust. § 53 písm. a) zákoníku práce od podání návrhu na ústavní ošetření v ochranné době, je výpověď absolutně neplatná. / číst více /

Banka Creditas nahradí záložnu. Základ bude bez poplatků

Od ledna na trh vstoupí další banka. Začne s běžným, termínovaným a spořicím účtem, kde chce garantovat nejlepší zhodnocení bez pásem. Úvěry přijdou na řadu během roku. Záložna Creditas získala v polovině října bankovní licenci a od roku 2017 začne nabízet služby jako banka. U retailových klientů se chce prosadit hlavně depozitními produkty, u firemních zase úvěrováním a cizoměnovými operacemi. / číst více /

Výpověď nesmíte dostat ani v době čekání na plánovanou operaci

Zaměstnavatel vám nesmí dát výpověď v době od podání návrhu na ústavní ošetřování až do dne jeho ukončení. To platí, i když jste si zdravotnické zařízení sami vybrali a na termín hospitalizace jen čekáte. Dopisem ze dne 26.10.2011 zaměstnavatel sdělil zaměstnanci, že mu dává výpověď z pracovního poměru podle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce, neboť podle rozhodnutí vedení společnosti ze dne 20.9.2011 dochází k nadbytečnosti pracovního místa z důvodu organizační změny platné k 31.12.2011. Zaměstnanec se domáhal žalobou, aby bylo určeno, že uvedená výpověď z pracovního poměru je neplatná. Žalobu odůvodnil zejména tím, že již dne 28.4.2011 předložil žalovanému zaměstnavateli listinu z Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie z Vysokého nad Jizerou, že od 2.11.2011 bude v tomto ústavu přijat za účelem operace ruky. Uvedeného dne byl také přijat, z ústavního léčení byl propuštěn dne 5.11.2011 a jeho pracovní neschopnost trvala do 19.2.2012. Protože byl podle ust. § 53 písm. a) zákoníku práce od podání návrhu na ústavní ošetření v ochranné době, je výpověď absolutně neplatná. / číst více /