Re:Služba pro britskou firmu – jak na daně

Dobrý den,

toto zde máte asi 40x popsáno, jde o poskytování služeb do EU ( GB je stále členem ), tak si to dohledejte. Jediné co bych napsal je, že nepředpokládejte automatické osvobození příjmů pod 30 tis. / rok. To je naprostý nesmysl, nic takového není a nebylo, osvobozeno je pouze to, co uvádí definice v §10 ZDP. / číst více /

Služba pro britskou firmu – jak na daně

Dobrý den,

jsem student tady v ČR a britská firma mi nabídla práci, která spočívá v překladu jejich mobilní aplikace do češtiny a jazykovém poradenství. Firma mě hodlá vést jako „contractor“, tedy ode mě předpokládá, že jim budu dodávat hotové překlady přes jejich webový systém, každý měsíc jim pošlu „invoice“ (což je excelová tabulka, kde vyplňuji pouze svoje jméno, adresu a počet odpracovaných hodin) a oni mě budou vyplácet bankovním převodem. Celé to bude cca na 3 měsíce.

Vzhledem k tomu, že zisk předpokládám >30 tisíc Kč, počítám s tím, že si musím zřídit ŽL.

Moje otázka zní: když se jedná o zahraniční firmu, jak je to s plátcovstvím DPH? Musel bych se registrovat a vyplňovat nějaké dokumenty? Jsem jen student pokoušející se přivydělat a rozhodně bych se nechtěl kvůli tomu namočit do nějakých zdlouhavých obíhaček s úřady.

Děkuji za každou radu. / číst více /

Soukromý: V Jičíně přituhuje

V jičínské, výrazně exportní fabrice eskalují spory majitelů. Majoritní akcionář společnosti se snaží o prodej, minoritář podporovaný představenstvem to odmítá. Představenstvo samo podalo nabídku na odkup. Ta neopdovídá představě majoritáře. Společnost je paralizovaná. / číst více /

Re:Přednost částky uvedené slovy před číselným údajem

Dobrý den,

bohužel, nevím ani jsem nebyl schopen dohledat, pokud jde o smlouvy. Částka slovy je udávána zejména v obchodních a kupních smlouvách, a má mít utvrzovací charakter co do správnosti, případně se vypisuje slovně do jednoho celku, aby nedošlo k falzifikace numerické hodnoty, přidáním například nuly za číslo.

Ale není možné více dohledat, a ani já více nevím. Směnečný a šekový zákon sice jasně stanovuje, že na směnce či šeku je částka slovy nadřazena částce vyjádřené numerickou hodnotou, ale tento výklad úzce souvisí s vystavením směnky či šeku.

1) Je-li směnečná suma udána jak slovy, tak čísly a neshodují-li se tyto údaje, platí suma vyjádřená slovy.

(2) Je-li směnečná suma udána několikrát slovy nebo několikrát čísly a neshodují-li se tyto údaje, platí suma nejmenší.

(1) Je-li šeková suma udána jak slovy, tak čísly a neshodují-li se tyto údaje, platí suma vyjádřená slovy.

(2) Je-li šeková suma udána několikrát slovy nebo několikrát čísly a neshodují-li se tyto údaje, platí suma nejmenší.

Ale v kupní smlouvě ? bohužel, neumím odpovědět

/ číst více /

Re:OSVČ a DPPxDPČ

Hm, tak vy jste „bohužel“ dostala pracovní nabídku. Co by za to jiní dali…

No, každopádně pokud na DPČ budete mít odměnu minimálně 2.500 Kč měsíčně, bude tato odměna podléhat odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Tím pádem v případě pracovní nechopnosti budete mít nárok na nemocenskou. Ale pokud odměna za DPČ nebude příliš vysoká, tak výše těch nemocenských dávek taky nebude žádný zázrak.
Pokud budete za DPČ dostávat méně než 2.500 Kč hrubého měsíčně, tak se z odměny pojistné odvádět nebude, ale v takovém případě nebudete mít nárok na nemocenské.

Pozor na to, že z DPČ neodvádíte SP, ZP ani daň z příjmu vy, ale váš zaměstnavatel. Vy pouze obdržíte odměnu již poníženou o tyto částky.

Pokud by odměna za DPČ byla alespoň ve výši minimální mzdy, mohla byste být OSVČ vedlejší, ale to nejspíš nehrozí. Takže se pro vás coby OSVČ nic nemění. Akorát až budete podávat přiznání k dani z příjmu, musíte do něj uvést kromě příjmu z podnikání i ten příjem z DPČ. / číst více /

Soud zrušil další zajišťovací příkazy na firmu FAU, tentokrát za 340 milionů Kč

Krajský soud v Ostravě dal dnes opět za pravdu firmě FAU a zrušil další zajišťovací příkazy. Tentokrát ty, které vydali celníci, a to za 340 milionů korun. Nejde o první vítězství opavské společnosti nad celní a finanční správou. Už v červnu soud například zrušil zajišťovací příkaz na více než 217 milionů korun, který vydal Specializovaný finanční úřad. / číst více /

Re:Založení dílny ve strojírenství

Dobrý den,

z hlediska živnostenských předpisů je nutné mít k uvedené činnosti živnostenská oprávnění v oboru „Obráběčství“. Jedná se o živnost řemeslnou, kdy je nutné splňovat určitou kvalifikaci, případně jmenovat odpovědnou osobu, která tyto podmínky splňuje. Požadovanou kvalifikací je:
a) střední vzdělání s výučním listem v oboru nebo střední vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru a 1 rok praxe, nebo
b) střední vzdělání s maturitou v oboru nebo střední vzdělání s maturitou v příbuzném oboru a 1 rok praxe, nebo
c) vyšší odborné vzdělání v oboru nebo vyšší odborné vzdělání v příbuzném oboru a 1 rok praxe, nebo
d) vysokoškolské vzdělání v příslušném nebo příbuzném oboru, nebo
e) uznání odborné kvalifikace podle zákona 18/2004 Sb. nebo ověření/uznání úplné kvalifikace podle zákona 179/2006 Sb., nebo
f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci v oboru vydaný akreditovaným zařízením a 1 rok praxe v oboru, nebo
g) vykonání šestileté praxe v oboru, nebo
h) v případě kvalifikace získané činností v jiném státě EU doklady podle § 7 živnostenského zákona

Pokud požadovanou praxi nesplňujete, je možné činnost zabezpečit prostřednictvím tzv. odpovědného zástupce (garanta). Výkon funkce odpovědného zástupce je prováděn ve smluvním vztahu, přičemž není předepsáno, jakou formu má tento smluvní vztah mít. Může tak být např. v pracovním poměru nebo na základě jiné smlouvy, která může být i ústní. Dle živnostenského zákona ustanovený odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů.

Živnostenské oprávnění vám zřídí na kterémkoliv živnostenském úřadě nebo online zde.

Z hlediska stavebního povolení k prostorám, v případě, že prostory, ve kterých budete činnost provozovat, nejsou pro daný účel stavebně schváleny (zkolaudovány), bude nutné provést na stavebním úřadě změnu užívání prostor (rekolaudaci). Pro tuto se vyžaduje mimo jiné stanovisko hygienické stanice pro provoz potravinářské provozovny. Informace k žádosti naleznete např. zde.

Provozovna, kde bude / číst více /

Přehled jednání Ústavního soudu pro 39. kalendářní týden roku 2017

II. senát – veřejné vyhlášení nálezu
od: 26.09.2017 09:00 do: 26.09.2017 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 1831/17
Jednací místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočka ve Zlíně ze dne 18. 8. 2016, č. j. 59 Co 236/2016-308, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2017, č. j. 21 Cdo 108/2017-336.
Stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů: JUDr. Jaroslav Brož MJur – insolvenční správce dlužníka R. Č.
Typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti

Usnesením Krajského soudu v Brně byl stěžovatel ustanoven insolvenčním správcem dlužníka R. Č. namísto vedlejšího účastníka řízení 1), který byl této funkce zproštěn, a to z důvodu závažného porušení povinností insolvenčního správce. Krajským soudem vytýkané porušení jeho povinností mimo jiné spočívalo mj. v tom, že v rozporu s insolvenčním zákonem na pokyn zajištěného věřitele zpeněžil nemovitý majetek dlužníka formou dobrovolné dražby nemovitostí konané dle exekutorského řádu. Stěžovatel v souvislosti s tím následně podal k Okresnímu soudu ve Zlíně žalobu na neplatnost předmětné dražby podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 24/2000 Sb., o veřejných dražbách, neboť dražebník měl povinnost upustit od konání dražby, když insolvenční správce nebyl bez obligatorního souhlasu insolvenčního soudu oprávněn tímto způsobem zpeněžit nemovitý majetek dlužníka. V průběhu řízení o uvedené žalobě podal stěžovatel návrh na přerušení řízení, a to z toho důvodu, že v rámci insolvenčního řízení budou v incidenčních sporech řešeny pro danou věc významné otázky týkající se majetkové podstaty, soud jeho návrhu vyhověl. Proti tomuto usnesení podal vedlejší účastník řízení 1) odvolání, v němž namítal, že přerušení řízení zbytečně protahuje řízení o předmětné žalobě na určení neplatnosti dražby, která ovšem nemá naději na úspěch, když bylo bez jakýchkoliv pochybností postupováno dle zákona. Krajský soud / číst více /

Jak vám v investování pomůže znalost rozpětí nákup-prodej?

„Bid-ask spread“ je velmi známý pojem, u kterého bychom měli chápat, jak funguje. Představíme si také vybrané druhy investičních pokynů a jejich vhodnou aplikaci v praxi. Pravděpodobně jsme již slyšeli termín rozpětí nákup-prodej (běžně se v praxi spíše využívá anglické bid-ask spread či buy-sell spread), ale možná nevíme, co to znamená nebo jak se to vztahuje na akciový trh. Rozpětí nákup-prodej může ovlivnit cenu, za kterou se uskutečňuje nákup nebo prodej, a z tohoto důvodu to má přímo dopad na celkový výnos investorova portfolia. To znamená, že pokud bychom chtěli fušovat do oblasti akciových trhů, měli bychom se s tímto konceptem blíže seznámit minimálně ve svém vlastním zájmu. / číst více /

Antimonopolní úřad prověřoval i zakázku na #EET pro IBM, pochybení prý nezjistil

Antimonopolní úřad se v rámci kontrol smluv na IT systémy, které byly uzavřeny v jednacím řízení bez uveřejnění, zaměřil i na EET a smlouvu s IBM. Serveru Podnikatel.cz to potvrdila sama finanční správa. Úřad se konkrétně zaměřil na postup při zadávání zakázky na implementaci EET do ADIS, přičemž podle finanční správy nezjistil žádné pochybení. Samotný antimonopolní úřad odmítl kontrolu potvrdit nebo ji jakkoli komentovat. / číst více /

OSVČ a DPPxDPČ

Dobrý večer.
Jsem OSVČ, platím minimální zálohy na ZP a SP. Náklady 60%.
Nyní zároveň pracuji na DPP s příjmem do 10.000,- měsíčně.
„Bohužel“ jsem dostala nabídku na práci, ale pouze na DPČ. Když se mi odečte ZP a SP (povinné) – tak se mi to ani nevyplatí.
Pokud jsem OSVČ jako hlavní činnost, co se pro mě při podpisu DPČ změní? Krom toho, že budu platit státu z dohody ZP a SP.
Jak je to u DPČ s případnou pracovní neschopností atd.?
Děkuji. / číst více /

Přednost částky uvedené slovy před číselným údajem

Při sepisování smlouvy byl uveden číselný údaj vyjadřující finanční částku. Dále finanční částka v téže předmětné věci prodeje nemovitosti je uvedena i ve slovním vyjádření a liší se tím, že je o 13 tisíc nižší. Vím, že dle §6 zákona č. 191/1950 (zákon směnečný a šekový) platí, že fin. částka uvedená slovy má přednost před číselným údajem. Číselný údaj má pouze zajišťovací význam. Existuje v rámci obchodního a občanského práva předpis který uvádí rovněž stejnou formulaci? Nechci při argumentaci používat zák. č. 191/1950, neboť tento řeší směnečné a šekové věci. Děkuji za reakci na můj dotaz. / číst více /