„Zakleknutá“ firma FAU definitivně vyhrála spor o zajišťováky za 343 milionů Kč

[2 minuty čtení] Nejvyšší správní soud definitivně potvrdil, že vydání zajišťovacích příkazů ve výši 343 milionů Kč na firmu FAU bylo nezákonné. Firma FAU se do povědomí veřejnosti dostala v souvislosti se zveřejněnou nahrávkou, na které současný premiér Andrej Babiš hovořil o tom, že na firmu „naši klekli“. / číst více /

Přehled jednání Ústavního soudu pro 15. kalendářní týden roku 2019

II. senát – veřejné vyhlášení nálezu
od: 08.04.2019 10:00 do: 08.04.2019 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 2020/18
Jednací místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2018 č. j. 28 Co 75/2018-45, usnesení Okresního soudu Praha-východ ze dne 20. 12. 2017 č. j. 5 C 501//2014-36 a platebnímu rozkazu Okresního soudu Praha-východ ze dne 29. 12. 2014 č. j. 5 C 501/2014-9
Stručná charakteristika: Platební rozkaz a právo osoby s duševním postižením na soudní ochranu
Označení navrhovatelů: J.R.
Typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel je osobou s duševním (psychosociálním) postižením; má chronicky probíhající schizoafektivní poruchu, pro kterou není schopen spravovat své záležitosti, zejména finanční, nad rámec běžných záležitostí každodenního života. V souvislosti s tím byl stěžovatel hospitalizován od 21. 2. 2014 do září 2016 v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Z jejího podnětu ze dne 7. 3. 2014 bylo zahájeno řízení o úpravě svéprávnosti stěžovatele. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu ze dne 6. 1. 2015 byl stěžovatel omezen ve správnosti, a to tak, že není způsobilý nakládat s majetkem, jehož cena přesahuje částku 2 000 Kč měsíčně, a dále činit právní jednání související s ochranou svého zdravotního stavu, kromě udělení souhlasu s hospitalizací. V tomto výroku o omezení svéprávnosti nabyl rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 právní moci dne 2. 3. 2015. Současně Obvodní soud pro Prahu 8 stěžovateli jmenoval opatrovníka; ve vztahu k výroku o jmenování opatrovníka však bylo podáno odvolání a poté dovolání; nakonec Obvodní soud pro Prahu 8 usnesením ze dne 18. 7. 2017 stěžovateli jmenoval opatrovnici – právní zástupkyni stěžovatele v řízení před Ústavním soudem a toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25. 8. 2017. Dne 5. 11. 2014 Městská část / číst více /

Převedl firmu na zaměstnance, aby se možná vyhnul výživnému. Teď ho čeká psychiatr

[6 minut čtení] Podívejme se na mimořádně zajímavý případ sporu o výživné. Podnikatel má sklony k hazardním hrám. Jeho firmu vlastní bývalý zaměstnanec, který podnikání moc nerozumí. Jak se stanovuje výživné pro děti, když jsou rodičovy příjmy nejasné? Soud prvního stupně zvýšil měsíční výživné otce pro starší dceru na 5500 Kč (z původních 3000 Kč) a pro mladšího syna na 3500 Kč (z původních 2000 Kč). Matka dětí však požadovala více, leč soud jí zcela nevyhověl, neboť před soudem se prokázalo, ač matka tvrdila něco jiného, že otec vynakládal určité výdaje ve prospěch dětí i nad rámec stanovené vyživovací povinnosti. / číst více /

Novou XML strukturu kontrolních hlášení nepoužívejte, platit bude až od října

[4 minuty čtení] Přestože novinky v oblasti DPH nabyly účinnosti už na začátku dubna, nová XML struktura kontrolního hlášení začne platit až od října. Finanční správa podnikatele upozorňuje, že pokud by kontrolní hlášení podali v XML struktuře, která ještě není platná a účinná, bude považováno za neúčinné se všemi důsledky. / číst více /

Nepodceňujte zákaznickou podporu, ať vaši zákazníci nenakupují jinde

[6 minut čtení] Zákaznická podpora je nedílnou součástí e-shopů a představuje důležitý kontakt se zákazníkem. Měla by mu především pomoci a také zanechat dobrý dojem. Zákazník musí poznat ze zákaznické podpory dvě klíčové věci: že vás sortiment baví a že mu rozumíte. Jinak je možné, že se po kontaktování zákaznické podpory rozhodne nakoupit u konkurence. / číst více /

Jaroslava Nožičková, Česká pojišťovna: i svářeč může způsobit milionové škody

[10 minut čtení] I když má podnikatel minimální majetek, může se mu podnikatelské pojištění vyplatit. Nikdy totiž nemůže s jistotou říct, že sám nezpůsobí škodu někomu jinému, a to i v řádu milionů korun. Se začátkem podnikání se pojí řada administrativních a dalších úkonů a samotný rozjezd bývá často mnohem těžší než následné další roky. I když ale vše funguje, jak má, může se stát, že nešťastnou náhodou někdo upadne ve vaší provozovně a zlomí si ruku či nohu. A i za to jako podnikatel nesete odpovědnost a případné škody jdou za vámi. / číst více /

Pripravovaná novela Občianskeho zákonníka – úprava premlčania vydania bezdôvodného obohatenia z neplatnej alebo zrušenej zmluvy

Oproti § 107 ods. 3 OZ, podľa ktorého „Ak sú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinní navzájom si vrátiť všetko, čo podľa nej dostali, prihliadne súd na námietku premlčania len vtedy, ak by aj druhý účastník mohol premlčanie namietať.“ , navrhovaná novela OZ modifikuje (dopĺňa) aktuálny zákonný text nasledovne: Ak sú strany povinné vrátiť si navzájom plnenie, ktoré nadobudli podľa neplatnej alebo zrušenej zmluvy, prihliadne súd na námietku premlčania len vtedy, ak by aj druhá strana mohla premlčanie namietať; to platí aj v prípade, ak vzájomné plnenie alebo jeho časť zatiaľ poskytla iba jedna strana, alebo ak strany plnili navzájom v rôznom čase.“ (§ 114g ods. 3).

Dôvodová správa k navrhovanej právnej úprave uvádza:

„V ods. 3 sa preberá pôvodné znenie § 107 ods. 3 s doplnením, ktoré vyplýva zo záverov právnej teórie. Námietka premlčania má v prípade synalagmatických záväzkov pri neplatných zmluvách alebo zaniknutých záväzkoch povahu tzv. vzájomnej námietky, pri ktorej musí byť nevyhnutne zachovaný princíp rovnosti. Je neakceptovateľné, aby sa jedna zo strán synalagmatického záväzku námietkou premlčania ubránila povinnosti plniť, pokiaľ druhá strana takúto možnosť nemá. To môže nastať v prípade, ak plynutie času nemá na právo druhej strany vplyv (napr. nepremlčateľné vlastnícke právo), prípadne ak z neplatnej alebo zaniknutej zmluvy aspoň čiastočne plnila iba jedna strana a zodpovedajúce protiplnenie protistrany nebolo poskytnuté (nemá sa teda u jednej zo strán čo vrátiť ani premlčať). Rovnaký princíp sa uplatní aj vtedy, ak boli vzájomné plnenia poskytnuté s časovým odstupom, ktorý má za následok aktuálne premlčanie nároku na vrátenie iba jedného z nich. Právo namietnuť premlčanie musí byť v týchto prípadoch dané obom stranám súčasne (vzájomná námietka premlčania), bez ohľadu na skutočnosť, či niektorá z nich toto právo využije alebo nie.“

V dostupnej slovenskej, ani českej právnej teórii / číst více /

Smutná březnová bilance: Stoupl počet bankrotem položených firem

[2 minuty čtení] Třetí měsíc letošního roku nepřinesl lichotivá čísla. Stoupl počet bankrotů firem. Dokonce jde o nejvyšší počet od listopadu roku 2017. V březnu letošního roku bylo vyhlášeno 73 bankrotů obchodních společností, jak ukázala analýza společnost CRIF. V případě bankrotů fyzických osob podnikatelů jde o počet 441 a osobních bankrotů bylo vyhlášeno 1219. / číst více /

Kontroly ČOI přinesly zjištění, že téměř polovina prodejců porušuje zákon

[2 minuty čtení] Minulý rok se Česká obchodní inspekce zaměřila na nabídku a prodej zboží ve slevových akcích. Porušení zákona bylo zjištěno ve 2464 případech Během minulého roku v období od 2. ledna do 31. prosince 2018 provedla Česká obchodní inspekce (ČOI) celkem 5161 kontrol zaměřených na dodržování nabídky a prodeje zboží za akční slevy a ve slevových akcích nebo na zboží v sezónních slevách. / číst více /