Rozhodnutie adjudikátora a premlčanie

Napadli ma niektoré otázky ohľadom premlčania v súvislosti s rozhodovaním adjudikátora.

Môže adjudikátor akceptovať v rámci rozhodovania námietku premlčania pohľadávky zo strany dlžníka a rozhodnúť, že nemožno veriteľovi priznať jeho právo z dôvodu, že je premlčané? Zakladá rozhodnutie adjudikátora nový záväzok, ktorý sa premlčí za 4 roky od rozhodnutia, hoci pôvodne uplatnený nárok veriteľa bol premlčaný, avšak dlžník túto skutočnosť nenamietal?

Má rozhodnutie adjudikátora povahu novácie? Dohodou (rozhodnutím adjudikátora) vzniká nový záväzok popri doterajšom záväzku podľa § 516 OZ? Alebo doterajší záväzok sa nahrádza novým záväzkom, teda doterajší záväzok zaniká a dlžník je povinný plniť nový záväzok podľa § 570 OZ? V zmysle § 570 ods. 2 OZ možno nahradiť aj premlčaný záväzok. Aj keby išlo o urovnanie, môže sa podľa § 585 ods. (2) OZ nahradiť aj premlčaný záväzok.

Ja si myslím, že rozhodnutie adjudikátora aj s ohľadom na skutočnosť, že ide o rozhodovanie sporovej otázky, má povahu novácie, pretože sa predpokladá, že strany tvrdia, že záväzok je taký, alebo onaký, teda pôvodný záväzok sa nahrádza, prípadne sa určí nový záväzok a konštatuje sa, že pôvodný záväzok tak, ako ho tvrdila jedna zo strán zanikol, alebo neexistoval.

Podľa § 100 OZ platí:

„Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.“

Podľa § 152 CSP platí:

„Hmotnoprávna námietka je právny úkon strany spôsobujúci zmenu, zánik alebo oslabenie práva protistrany.“

Ust. § 269 (3) v spojení s § 291 Obchodného zákona predvída možnosť, aby obsah zmluvy určila tretia strana.

Adjudikátor je teda tretia strana, na ktorej sa strany zmluvy dohodli, že určí obsah časti zmluvy, ak ju o to požiadajú.

Podľa § 269 ods. (3) ObchZ platí:

„Dohoda o určitej časti zmluvy sa môže / číst více /

Mimořádný příspěvek 370 Kč a karanténa nařízena před 1. březnem 2021?

[2 minuty čtení] Náleží nebo nenáleží mimořádný příspěvek? Rozdílnými právními výklady zamotalo ministerstvo hlavu nejedné mzdové účetní. O mimořádném příspěvku při nařízené karanténě upraveném speciálním zákonem již server Podnikatel.cz informoval článkem Podrobně o mimořádném příspěvku v karanténě a izolaci. Konečně jasno. Zákon vyšel ve Sbírce zákonů dne 5. března 2021. Vztahuje se na karanténu nařízenou od 28. února 2021 a poskytován bude až do 30. dubna 2021 (prozatím). / číst více /

Čím zaměstnanec prokáže, že prodělal covid do 90 dnů?

[2 minuty čtení] Pokud zaměstnanec prodělal covid do 90 dnů, čím to bude dokládat? Odpověď nabízí diskuzní fórum. Přehled daňových povinností v nadcházejícím týdnu, vzory šablon a výběr z diskuzí tradičně přinášíme v BusinessCenter Bulletinu. Podrobnosti o potvrzení prodělání covidu najdete v diskuzi na BusinessCenter. / číst více /

Rozdíl mezi zajištěním a utvrzením dluhu v podnikatelských vztazích

[4 minuty čtení] Jaké jsou základní charakteristiky v praxi nejpoužívanějších forem zajištění a utvrzení dluhu? Na první pohled lze jen těžko nalézt markantní rozdíl mezi pojmy zajištění a utvrzení dluhu. Z právního hlediska, a to zejména z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník), se však jedná o značně rozdílné právní instituty. / číst více /

Přehled jednání Ústavního soudu pro 12. kalendářní týden roku 2021

III. senát – veřejné vyhlášení nálezu
od: 22.03.2021 09:00 do: 22.03.2021 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 2480/20
Jednací místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti Nejvyššího soudu ze dne 14. 5. 2020, č. j. 25 Cdo 3118/2019-739, rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2018, č. j. 21 Co 354/2017-629, a rozsudku Okresního soudu v Mělníku ze dne 30. 5. 2017, č. j. 6 C 20/2015-504.
Stručná charakteristika: náhrada škody
Označení navrhovatelů: S. M. V.
Typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti

Rozsudkem Okresního soudu v Mělníku byla zamítnuta stěžovatelčina žaloba, jíž se v řízení o ochranu osobnosti domáhala zaplacení částky 500 000 Kč. Předmětem žaloby byl nárok stěžovatelky na náhradu nemajetkové újmy způsobené postupem žalované, obchodní společnosti ALMEDA, a. s., při poskytování zdravotní (porodní) péče. Zásahy do osobnostních práv stěžovatelky měly dle jejího tvrzení spočívat v nerespektování porodního přání, nezajištění platného informovaného souhlasu s prováděnými zákroky, provedení CTG monitoringu, urychlení porodu, podání oxytocinu, podání antibiotik, odběru krve, nucení do polohy vleže s nohama v držácích, nástřihu hráze (epiziotomie), nucení k vytlačení plodového lůžka (placenty), přestřižení pupečníku, nevydání placenty, nerespektování soukromí, neohleduplném a nedůstojném zacházení a znemožnění opustit nemocnici. Okresní soud vzal za prokázané, že všechny úkony provedené žalovanou byly v souladu s dostupnými požadavky lékařské vědy a sledovaly cíl chránit zdraví dítěte popřípadě i rodičky, a proto uzavřel, že nedošlo k zásahu objektivně způsobilému vyvolat nemajetkovou újmu, neboť zde nebyla dána protiprávnost tohoto zásahu. Co se týká vydání placenty, okresní soud v odkazu na ustanovení § 91 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, uvedl, že části těla odebrané v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb se zpopelňují, / číst více /

OSVČ mohou žádat o ošetřovné za únor, souběh s kompenzačním bonusem opět nejde

[5 minut čtení] OSVČ mohou od pátku žádat o ošetřovné za únor. Na rozdíl od předchozích měsíců není umožněn souběh s novým kompenzačním bonusem. Žádosti lze podávat od pátku 19. 3. od 9 hodin ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO). Ošetřovné činí 400 Kč denně a OSVČ je mohou dostat na děti mladší 10 let, které nemohly navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády či z důvodu nařízení karantény ve škole. / číst více /

19.03.2021 – č. 164/2019 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském p… – ve znění 136/2021 Sb.

Předpis č. 164/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

účinnost od: 19.03.2021

ve znění: č. 136/2021 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-164

/ číst více /

ÚS: Seznámení účastníků se záměrem přenést místní příslušnost (19.03.2021)

I. Ačkoliv to § 5 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z. ř. s.“), výslovně nestanoví, z práva na soudní ochranu lze dovodit povinnost soudu seznámit účastníky řízení se záměrem přenést místní příslušnost a dát jim příležitost vyjádřit se k takovému postupu. Nedostál-li soud v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé uvedenému požadavku a otce neseznámil s návrhem matky na přenesení místní příslušnosti, čímž mu nedal příležitost, aby se k zamýšlenému postupu soudu vyjádřil, a vycházel pouze z údajů sdělených matkou, porušil právo otce na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve spojení s principem rovnosti účastníků řízení podle čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Povinnost soudu seznámit účastníky se záměrem přenést místní příslušnost a dát jim příležitost vyjádřit se k takovému postupu, vychází z toho, že soud musí zvážit vhodnost a účelnost takovéhoto opatření s ohledem na konkrétní okolnosti případu, aby mohl posoudit, zda přenesení příslušnosti je v zájmu nezletilého.

II. Rozhodne-li soud o přenesení příslušnosti, aniž by byly splněny podmínky podle § 5 z. ř. s., poruší tím právo na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Přestože je ústavní imperativ, podle něhož „nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci“, ochranou především proti libovolnému či účelovému obsazení jednajícího soudu ad hoc [např. nález ze dne 17. 12. 1998 sp. zn. III. ÚS 200/98 (N 155/12 SbNU 423)], je třeba jej uplatnit i při svévolném přenesení příslušnosti.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV.ÚS 2732/20, ze dne 23. 2. 2021 / číst více /

Měl strach se přihlásit jako svědek, aby si na něj pachatel nedošlápl

[6 minut čtení] Vaše osobní údaje jsou ve standardním režimu součástí spisu a má k nim přístup obviněný a řada dalších osob. O utajení požádat můžete, ale nemusí vám být vyhověno. Cestou z práce jste svědkem trestného činu, například loupežného přepadení. Dané osobě pomůžete tím, že zavoláte Policii, ale víc se v situaci angažovat nechcete. Jdete domů a jako svědek trestného činu se přihlásit odmítnete. / číst více /

Hypotéky pomalu zdražují, zájem o ně je ale stále velký

[4 minuty čtení] Zájem o hypotéky zatím neklesá, úrokové sazby už jdou ale pomalu nahoru. Češi proto ve velkém refinancují a pořizují si nové bydlení, aby si zajistili nízké úroky. Zimní měsíce bývají v objemu poskytnutých hypoték ty nejslabší v roce. Letos to ale neplatí. Banky v únoru, poskytly hypotéky za téměř 30 miliard Kč, což je rekord všech dob. Překonalo to i rekordní listopad 2016 v historii ukazatele Fincentrum Hypoindex, který monitoruje vývoj na hypotečním trhu po měsících. / číst více /